Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową w zakresie:

Usługa outsourcingu księgowości obejmuje prowadzenie:

1. Ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych (pełna księgowość) w tym:

 • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • weryfikacja dostarczonych dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (m.in. księga główna, ewidencja środków trwałych, wyposażenia)
 • terminowa sprawozdawczość do US
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat
 • prowadzenie obsługi kontroli przeprowadzanych przez US,ZUS,PIP oraz inne instytucje)
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)

2. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów w tym:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg, ewidencji i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania.

3. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w tym:

 • prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg, ewidencji i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów.

4. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 •  zeznania podatkowe o wysokości dochodu (PIT)
 • deklaracje o zwrot VAT z materiałów budowlanych
 • doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej
 • pisanie podań i wniosków do urzędów

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszystkie sprawy pracownicze w Twojej firmie, między innymi:

 • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji dotyczących przebiegu zatrudnienia (choroba, urlop, opieka, inne nieobecności),
 • kontrolowanie wykorzystania w roku: urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie i innych,
 • przypominanie o terminach obowiązujących badań okresowych,
 • sprządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
 • sporządzanie list płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności),
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • rozliczanie składek społecznych z ZUS,
 • sporządzanie raportów do NFZ,
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.

Doradztwo ekonomiczne, finansowe oraz prawne

Dokładna ocena procesów zachodzących wewnątrz firmy i w jej otoczeniu pozwala na podejmowanie właściwych decyzji i wdrażania działań w odpowiednim czasie, co przekłada się na umocnienie pozycji na rynku. Dlatego oferowane przez nas analizy i opracowania pozwolą dostrzec możliwe trudności dostatecznie wcześnie by zapobiec problemom finansowym swojej firmy.

Pomagamy w :

 • planowaniu finansowym
 • wykonaniu biznes planu
 • budżetowaniu
 • przygotowywanie analiz finansowych i wycen

Ponadto w naszym biurze informujemy, pomagamy i pozwalamy dobrać korzystne rozwiązania finansowe dla przedsiębiorcy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W zakresie usług podatkowych przedstawiamy najlepsze w konkretnej sytuacji formy opodatkowania i rozliczeń z urzędem skarbowym, pomagamy unikać błędów i proponujemy rozwiązania już istniejących problemów

Pozyskanie dofinansowania to jedno. W naszej ocenie, rozliczenie dotacji to często ponad 50% całości sukcesu

Gwarantujemy skuteczne rozliczenie całego projektu, na który pozyskaliście dofinansowanie! Cały proces skutecznego rozliczenia się z dotacji nie jest sprawą łatwą. Wymaga poświęcenia ogromu czasu na przygotowanie wniosków płatniczych, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych.

 • sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu
 • pomoc w rozliczaniu finansowym projektu
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu
 • przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków

Na życzenie naszych klientów świadczymy dodatkowe usługi takie jak:

 • Sporządzanie analiz bankowych
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Sporządzanie biznes planu
 • sporządzanie regulaminów wynagrodzeń

i innych w zależności od potrzeb klientów