Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Usługa outsourcingu księgowości obejmuje prowadzenie:

1. Ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych (pełna księgowość) w tym:

 • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów;
 • weryfikacja dostarczonych dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym;
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych;
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (m.in. księga główna, ewidencja środków trwałych, wyposażenia);
 • terminowa sprawozdawczość do US;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat;
 • prowadzenie obsługi kontroli przeprowadzanych przez US,ZUS,PIP oraz inne instytucje;
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R).

2. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów w tym:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT;
 • na podstawie ksiąg, ewidencji i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów;
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania.

3. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w tym:

 • prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenia rejestrów do celów podatku VAT;
 • na podstawie ksiąg, ewidencji i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów.

4. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 •  zeznania podatkowe o wysokości dochodu (PIT);
 • deklaracje o zwrot VAT z materiałów budowlanych;
 • doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej;
 • pisanie podań i wniosków do urzędów.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszystkie sprawy pracownicze w Twojej firmie, między innymi:

 • tworzenie i administracja teczek personalnych,
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sprządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
 • naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • naliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem,
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy,
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej dla firmy i jej pracowników,
 • asysta przy płatnościach wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • przygotowywanie i rozliczanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Oferujemy rozwiązania „szyte na miarę” uwzględniające specyfikę struktury obowiązującej w Państwa firmie, złożoność składników płacowych i raportów kadrowo-płacowych. Szybko reagujemy i jesteśmy elastyczni w stosunku do Państwa potrzeb i wymagań. Zapewniamy całkowitą poufność i bezpieczeństwo w przechowywaniu danych kadrowo-płacowych

Doradztwo ekonomiczne, finansowe oraz prawne

Dokładna ocena procesów zachodzących wewnątrz firmy i w jej otoczeniu pozwala na podejmowanie właściwych decyzji i wdrażania działań w odpowiednim czasie, co przekłada się na umocnienie pozycji na rynku. Dlatego oferowane przez nas analizy i opracowania pozwolą dostrzec możliwe trudności dostatecznie wcześnie by zapobiec problemom finansowym swojej firmy.

Pomagamy w :

 • planowaniu finansowym
 • wykonaniu biznes planu
 • budżetowaniu
 • przygotowywanie analiz finansowych i wycen

Ponadto w naszym biurze informujemy, pomagamy i pozwalamy dobrać korzystne rozwiązania finansowe dla przedsiębiorcy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W zakresie usług podatkowych przedstawiamy najlepsze w konkretnej sytuacji formy opodatkowania i rozliczeń z urzędem skarbowym, pomagamy unikać błędów i proponujemy rozwiązania już istniejących problemów

Pozyskanie dofinansowania to jedno. W naszej ocenie, rozliczenie dotacji to często ponad 50% całości sukcesu

Gwarantujemy skuteczne rozliczenie całego projektu, na który pozyskaliście dofinansowanie! Cały proces skutecznego rozliczenia się z dotacji nie jest sprawą łatwą. Wymaga poświęcenia ogromu czasu na przygotowanie wniosków płatniczych, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych.

 • sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu
 • pomoc w rozliczaniu finansowym projektu
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu
 • przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków

Na życzenie naszych klientów świadczymy dodatkowe usługi takie jak:

 • Sporządzanie analiz bankowych
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Sporządzanie biznes planu
 • sporządzanie regulaminów wynagrodzeń

i innych w zależności od potrzeb klientów

Wspomożemy personalnie Państwa firmę w przypadku nagłych zmian lub braku wykwalifikowanych osób w dziale księgowym lub płacowym.

Współpracując z nami, otrzymają Państwo usługę dostosowaną do indywidualnych wymagań firmy. Zapewniamy nie tylko wysoki poziom merytoryczny naszych usług, ale przede wszystkim przykładamy szczególną wagę do budowania długofalowych relacji z Państwem.